Lượt xem: 124
TP. Sóc Trăng quyết tâm cải thiện chỉ số cải cách hành chính trong năm 2022
Với mục tiêu nâng cao chỉ số cải cách hành chính, tạo sự hài lòng của công dân, tiến tới xây dựng chính quyền số. UBND TP. Sóc Trăng đề một số nhiệm vụ trong tâm trong năm 2022.

    Về cải cách thể chế: tập trung nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố. Thường xuyên rà soát, tự kiểm tra, kiểm tra hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời phát hiện và xử lý những văn bản có nội dung không đúng quy định; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ cho phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành. Kịp thời triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật để cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân được biết, thực hiện đúng pháp luật. Thực hiện hoạt động theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố.
    Trong cải cách thủ tục hành chính: chủ động kiểm soát chặt chẽ việc công bố  thủ tục hành chính và ban hành mới các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của địa phương theo quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo đạt mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình đã đề ra. Có hình thức tiếp nhận và trả hồ sơ thủ tục hành chính phù hợp, đảm bảo thuận tiện, an toàn trong tình hình dịch bệnh Covid-19, không làm gián đoạn việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân và tổ chức.
    Kịp thời câp nhật, công khai thủ tục hành chính dưới nhiều hình thức khác nhau; cập nhật và đăng tải công khai toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm quản lý của cấp thành phố và phường vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh ngay sau khi Quyết định công bố được ban hành, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức tìm hiểu và thực hiện. Tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính; tăng cường đối thoại giữa Nhà nước với doanh nghiệp và nhân dân.
    Đối với cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Tiếp tục việc sắp xếp, tổ chức lại, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bên trong của các cơ quan, đơn vị bảo đảm các tiêu chí về thành lập tổ chức theo quy định của Chính phủ. Triển khai đầy đủ các quy định của pháp luật về phân cấp quản lý nhà nước. Thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ quản lý nhà nước đã phân cấp cho thành phố và Ủy ban nhân dân 10 phường. Tăng cường cải tiến phương thức làm việc, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong xử lý công việc của cơ quan hành chính các cấp trên môi trường số, tổ chức họp, hội nghị bằng hình thức trực tuyến, không giấy tờ nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương.
    Trong cải cách chế độ công vụ: Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý; bảo đảm cơ chế cạnh tranh lành mạnh, dân chủ, công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt công chức, viên chức. Tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo tiêu chuẩn, chức danh theo quy định; nâng cao chất lượng, tinh thần trách nhiệm, đạo đức, tác phong chuyên nghiệp, kỷ luật, kỷ cương, thân thiện và tận tình phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các quy định về văn hóa công vụ, tăng cường kỷ luật kỷ cương; nâng cao chất lượng, tinh thần trách nhiệm, đạo đức, tác phong và ý thức phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. 

Ảnh UBND TP. Sóc Trăng triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022

    Về cải cách tài chính công: Tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí quản lý hành chính, hoạt động sự nghiệp đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công trên một số lĩnh vực. Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.
    Để tiến tới xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử: Thành phố hình thành Trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý đô thị tại thành phố Sóc Trăng, kết nối đồng bộ hệ thống Camera để quản lý, xử lý các vấn đề về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn xã hội, phản ánh hiện trường (IOC),... tiến tới kết nối đồng bộ Trung tâm xử lý, điều hành thông tin tập trung, đa nhiệm Sóc Trăng.
    Mở rộng và nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 3 trên Hệ thống thông tin điện tử, Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Cải tiến việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng thủ tục hành chính đúng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh.
    Bên cạnh đề ra các nhiêm vụ cơ bản, UBND thành phố phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị. Theo đó, thủ trưởng các phòng, ban, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, Chủ tịch UBND 10 phường xây dựng kế hoạch cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính, bố trí đủ nhân lực và điều kiện đảm bảo hoàn thành những công việc được giao.
Đối với các cơ quan chủ trì thực hiện nội dung cải cách hành chính: có nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và phối hợp kiểm tra các nội dung cải cách hành chính thuộc lĩnh vực được giao; kịp thời tham mưu UBND thành phố giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động góp phần duy trì và cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của thành phố.
Kiến Văn

 
Kiến Văn

VIDEO
  • CHUONG TRINH THOI SU TPST NGAY 12/8/2022 (13/08/2022)
  • CHUONG TRINH THOI SU TPST NGAY 10/8/2022 (10/08/2022)
1 
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
  • Tất cả: 1004990
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Thành phố Sóc Trăng
Địa chỉ: 93 đường Phú Lợi, phường 2, Tp Sóc Trăng
Điện thoại/Fax: 02993 822182
Mail: ubndtp@soctrang.gov.vn
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử UBND Thành phố Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.