Lượt xem: 185
TP. Sóc Trăng triển khai Chuyên đề “Xây dựng Chính phủ điện tử gắn với công tác Cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin”
Với mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân góp phần đưa thành phố Sóc Trăng phát triển nhanh, bền vững. UBND TP. Sóc Trăng đã xây dựng và triển khai Chuyên đề “Xây dựng Chính phủ điện tử gắn với công tác Cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin” hướng đến đô thị thông minh.

Theo đó, thành phố sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng các tiến khoa học, công nghệ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử và đô thị thông minh; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức.

Mục tiêu phấn đấu, 100% cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được cấp định danh và xác thực điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền; hồ sơ công việc tại cấp thành phố và cấp phường được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật) cấp thành phố đạt tỷ lệ 70%, cấp phường đạt 60%; hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý đạt 50%; dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động đạt 50%; tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản giao dịch tại ngân hàng đạt trên 50%; hình thành Trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý đô thị tại thành phố Sóc Trăng, kết nối đồng bộ hệ thống Camera để quản lý, xử lý các vấn đề về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn xã hội, phản ánh hiện trường (IOC),... tiến tới kết nối đồng bộ Trung tâm xử lý, điều hành thông tin tập trung, đa nhiệm Sóc Trăng; Hoàn thành mức cao của các tiêu chí đô thị loại II, chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất và xây dựng cơ sở dữ liệu chủ yếu để hướng đến đô thị thông minh.

Ảnh Cán bộ, công chức Bộ phận Một cửa thành phố Sóc Trăng ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính

Để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc và  Chủ tịch UBND 10 phường chỉ đạo trực tiếp công tác cải cách hành chính gắn việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm với đánh giá trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, quản lý của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Quan tâm bố trí đủ nguồn lực để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính. Chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm tham mưu công tác cải cách hành chính, nhất là cơ quan thường trực cải cách hành chính và các cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì triển khai các nội dung cải cách hành chính để nghiên cứu, tham mưu đề xuất giúp ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, đề xuất giải pháp triển khai có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu thuộc lĩnh vực được phân công theo đúng tiến độ; báo cáo tình hình triển khai, tiến độ thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của cơ quan Thường trực cải cách hành chính của thành phố.

Tiếp tục đổi mới phương pháp theo dõi, đánh giá định kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính thông qua Bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị hàng năm. Đổi mới, nâng cao công tác tổ chức đánh giá, khảo sát theo hướng toàn diện, liên tục, kịp thời, công khai minh bạch và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong khảo sát, đánh giá.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, công nghệ số trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính

Thường xuyên, liên tục tuyên truyền, phổ biến thông tin cải cách hành chính bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với tình hình thực tiễn để mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp nhận thức đúng, đồng thuận, chấp hành các chủ trương, chính sách, nội dung cải cách hành chính của Đảng, Nhà nước. Phát huy vai trò tích cực của các cơ quan truyền thông báo chí, các cá nhân, tổ chức trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực, tiêu cực của các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Kiến Văn

Ảnh Cán bộ, công chức Bộ phận Một cửa thành phố Sóc Trăng ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính


VIDEO
  • CHUONG TRINH THOI SU TPST NGAY 12/8/2022 (13/08/2022)
  • CHUONG TRINH THOI SU TPST NGAY 10/8/2022 (10/08/2022)
1 
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
  • Tất cả: 1004994
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Thành phố Sóc Trăng
Địa chỉ: 93 đường Phú Lợi, phường 2, Tp Sóc Trăng
Điện thoại/Fax: 02993 822182
Mail: ubndtp@soctrang.gov.vn
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử UBND Thành phố Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.